Drejtoria e Shėndetėsisė dhe Mirėqenies Sociale

 

 • Ka në përgjegjësi kujdesin primar shëndetësor në komunë
 • Zhvillimin, monitorimin dhe zbatimin e rregulloreve ekzistuese që lëshon Departamenti i shëndetësisë dhe çështjes sociale
 • Vlerëson nevojat lokale si dhe vendos qëllimet lokale për KPSH
 • Zhvillon buxhetin duke u bazuar në nevojat lokale por duke ndjekur udhëzuesit qëndror, përpilon buxhetin, implementon buxhetin si dhe synon financimin e donatorëve
 • Ofron shërbime
 • Raporton për të arriturat komunale
 • Monitoron situatën epidimologjike në nivelin komunal
 • Përkujdeset për ujin dhe sanitacionin e shëndoshë
 • Implementon strukturën e aprovuar
 • Merret me sisteme informative (menagjuse dhe epidemologjike)
 • Mbledh informatat i analizon ato në nivelin komunal dhe i shfrytëzon për nevoja të prioriteteve dhe qëllimeve lokale kurse të dhënat e nivelit regjional dhe qendror i shfrytëzon për analizimin e kualitetit të kujdesit dhe efektivitetit në shfrytëzimin e resurseve
 • Eshtë përgjejgjës për çështjen adminstrimit, menagjimit të përditëshëm duke përfshirë planifikimn, financat buxhetin dhe zbatimin e buxhetit
 • Kryen edhe detyra tjera të parapara me ligj dhe aktet tjera nënligjore.

Linqet e Shpejta

 • Profili i drejtorit
 • Dokumentet


  Gjilani