Drejtoria pėr Kadastėr, Gjeodezi, Pronė dhe Banim

 

Drejtoria për Gjeodezi, kadastër, Pronë dhe Banim kryen këto detyra:

Është përgjegjëse për zhvilimin dhe organizimin e kapaciteteve kadastrale

Është përgjegjës për rrjetën referuse homogjene

Për Hartat Orto–Foto

Për rikonstruimin e informatave kadastrale në formë digjitale

Për modelin e sistemit informative mbi tokën dhe pronën

Për kornizat ligjore

Për sistemim e trajnimit 

për verifikimin e pronës

Vlerësimin e pronës sipas kritereve dhe standardeve dhe rregulloreve në fuqi

Sigurimin e zotërimit të tokës

Reduktimin e kontesteve për tokën

Përmrësimin e transferimit të tokës

Stimulimin e tregut të tokës

Sigurimin e kredisë

Monitorimin e tregut të tokës

Ndihmë reformës së tokës

Menaxhimi i tokës shtetrore

Menaxhimi i ndërtesave

Efikasiteti në taksimin e tokave

Përmirësimi në planin fizik

Përkrahja e menaxhimit të burimeve të tokës

Planifikimi i rrjetit me pika të reja kontrolluse

Themelimi i pikave të reja kontrolluse

Digjitalizimi i pikave poligonale dhe trogonometrike

Vektorizimi i planeve të skanuara (ngastrave dhe zonave kadastrale)

Azhurimi i pjesës grafike në bazë të dokumenteve dhe matjeve të reja 

Transformimi me parametrat të dhëna për transformim

Shërbimi i matjeve kryen këto detyra:

Shërbimet e mirëmbajtjes së klasifikimit dhe kulturave të tokës

Ndarja e ngastrave

Rilevimi i sipërfaqes së ndërtesave

Përsëritja e kufijve të ngastrës

Punët e mjeteve sipas kërkesave të posaqme

Shënimi i kufijve në rastin e eksproprijimit

Identifikimi i ngatresave dhe objekteve kadastrale

Punët tjera gjeodezike

Përpunimi i skicave të ndarjeve për ndërtesa dhe banesa

Sektori për kadastër: 

Themelon regjistrim mbi pronën e palujtëshmërisë

Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas detyrës zyrtare

Zhvillon procedurat e regjistrimit sipas kërkesës së palëve

Bën korigjimin e regjistrit sipas procedurave

Zbaton të gjitha dispozitat pozitive në fuqi lidhur me regjistrimin e pronës

Azhurimi i pronës në bazë të dokumentave të verifikuara dhe shënimeve të tjera nga dokumentacioni arkivor

Azhurimi i regjistrit të ndërrimeve të mjeteve nga tereni.

Sektori për Pronë kryen këto detyra:

Themelon regjistrin e tokës komunale

Kryen procedurat rreth transakcioneve të pronës shoqërore

Kryen procedurat e blerjes dhe shitjes së pronës për komunën

Kryen procedurat rreth eksproprijimit të tokës

Shqyrton dhe kryen procedurat administrative për kthimin e tokës pronarëve të mëparshëm

Mbron pronën komunale - shoqërore nga uzurpimet dhe udhëheq procedurat lidhur me këtë çështje

Bën vërtetimin dhe zbaton shitëblerjen e pasurisë së patundshme

Kryen procedurat rreth dhënies së tokës për ndërtim.

Sektori i banimit:

Bën regjistrimin e ndërtesave kolektive

Udhëheq me kadastrin etazh të banesave

Kryen procedurat për vërtetimin e transakcioneve dhe regjistrimin e tyre në librat etazhe

Organizon mirëmbajtjen e pjesëve të përbashkëta të ndërtesave kolektive

Bën programin dhe organizonë mirëmbajtjën e vijueshme dhe punëve të tjera investive të banimit

Menagjon me banesat dhe objektet të tjera të komunës

Përgatit specifikacione, ftesa për tender për kryerjen e punëve që bëjnë.

Linqet e Shpejta

  • Profili i drejtorit
  • Dokumentet


    Gjilani