Drejtoria e Bujqėsisė dhe Pylltarisė

 

Drejtoria për Bujqësi, Pylltari dhe Shërbime Veterinare është përgjegjëse:

Të siguroj riparimin e pajisjeve bujëqësore, makinave, traktorëve, kombanjave për korrje

Të ofroj repromaterial për mbledhje bujqëve që të ju mundësoj atyre të rifillojnë punën Përmes bankave komerciale, të hulumtojë format e kreditimit, për stimulimin dhe avansimin e prodhimtarisë blegtorale

Të koordinoj punën dhe bashkëveproj me OJQ-të që përkrahin aktivitetet bujqësore

Të lidhet dhe bashkëpunoj ngushtë me kooperativat bujqësore

Të ofrojë trajnime në lëmin e bujqësisë

Të ofroj shërbim veterinere dhe të përkujdeset për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e sëmundjeve të kafshëve shtëpiake

Të ofroj shërbim kujdestarie ndaj qenëve endacakë

Të ofroj shërbim për mbrojtjen e shëndetit publik të popullatës përmes kontrollit të produkteve me origjinë bimore dhe shtazore

Të koordinojë dhe mbikëqyr aktivitetet e gjuetisë,

Të identifikoj tokën bujqësore në pronësi të komunës dhe shtetit Përgjegjës për fimrat bujqësore dhe ndërrmarrjet nën autoritetin e Komunës, përfshirë këtu edhe aktivitetin blegtoral

Mbrojtjen e tokës prej thatësirave dhe sëmundjeve Furnizimin me ujë dhe ujitjen e sipërfaqeve të tokave të punueshme

Mbrojtjen e resurseve natyrore duke përfshirë pyjet, rërën, dhe aktivitet për thyerjen e gurëve

Të bashkëpunoj ngusht me AKM, me rastin e transferimit të pronës së kombinateve dhe kooperativave bujqësore.

Linqet e Shpejta

  • Profili i drejtorit
  • Dokumentet


    Gjilani