Skupstina Opstine

11.1. Skupština opštine usvaja Statut i promjene u njemu, ukoliko smatra da je nešto tako potrebno. Statut regulira primjenu odgovornosti Opštine, onako kako je odre?eno ovim pravilnikom. Odluka o usvajanju ili izmjena-ma Statuta usvaja se sa više od dvije tre?ine prisutnih ?lanova na sastan-ku, koji glasaju kada se takav prijedlog razmatra.

11.2. Skupština opštine usvaja pravila procedure i može ih mijenjati, ukoli-ko smatra da je nešto tako potrebno. Pravila procedure treba da obezbijede rukovo?enje i kontrolu, obuhvataju?i i efikasnu finansijsku kontrolu admi-nistracije u Opštini. Odluka o usvajanju ili izmjenama pravila procedure usvaja se sa više od polovine prisutnih ?lanova koji glasaju na sastanku kada se prijedlog razmatra.

11.3. Skupština opštine ne može snositi odgovornost u vezi sa odlukama koje se odnose na:

(a) usvajanje budžeta,

(b) usvajanje ostalih finansijskih pitanja koja su, prema Statutu i pravilima procedure, prepuštena Skupštini,

(c) kompenzaciju za izabrane ?lanove,

(d) godišnji izvještaj,

(e) usvajanje, promjenu i ukidanje lokalnih zakona,

(f) osnivanje komiteta koji se traže ovim pravilnikom,

(g) izbor predsjednika i zamjenika predsjedavaju?eg u Opštini,

(h) imenovanje pro?elnika Izvršnog vije?a,

(i) imenovanje Odbora direktora,

(j) nivo uplata i cijena,

(k) stvaranje i upotreba simbola, odlikovanja i po?asnih naziva, u skladu sa pravilnikom centralne vlasti,

(l) imenovanje i preimenovanje ulica i drugih javnih mjesta,

(m) izradu planova i sporazuma u skladu sa poglavljem 1, ?l. 3.6.

11.4. Skupština opštine može ovlastiti neki komitet ili Skupštinu, predsjednika Opštine ili pro?elnika Izvršnog vije?a – da donosi odluke. Skupština opštine može u svako vrijeme opozvati ova ovlaštenja. Prenesena kompetencija može se i dalje imati unutar ovlaštenja datih ovim pravilnikom.

11.5. Odluka o imenovanju ili preimenovanju bilo koje ulice ili drugog javnog mjesta treba da bude usvojena od najmanje dvije tre?ine ?lanova Skupštine opštine.