Konkurs za jedno slobodno radno mesto KCS

 

Na osnovu Zakona o Civilnoj Sluzbi Kosova 2001/36, Adm. Uredbe 2003/2 Adm Uredbe br. MJU/UACS 2003/01 procedure prokure, Uprava Administracije i Osoblja, objavljuje:

                        K O N K U R S

Naslov: Arhivista i Blagajnika

Nadzornik: Sef sektora

Opis poslova:

-         Vrsi prijem svih zahteva od strane stranaka upucene- adresirane nadleznom organu pri Upravi Administracije i Osoblja SO-e Gnjilane.

-         Odrzava i rukovodi  veliku i malu knjigu protokola.

-         Registruje i evidentira sve zahteve stranaka u protokolu.

-         Vrsi naplate za takse – komunalne usluge za zahteve stranaka.

-         Vrsi primo-prodaju postignuce poste i istu ne otvarajuci salje osoblju ili organu kome je obraceno.

-         Odrzava knjige ekspeditiranja za postignutu postu.

-         Svaki zahtev ili dokumentacija koja dolazi u UAO registruje u knjigu protokola, stavlja redni broj prema redosledu i broj prema vrste dokumentacije predvidjeno sa doticnim Pravilnikom.

-         Odrzava i stara se – odgovoran je za okrugle i kvadratne pecate uprave.

-         Sastavlja razne izvestaje o obavljenim poslovima za odredjeni period.

-         Obavlja i druge poslove u okviru svoji zadataka prema zahtevu i nalogu Sefa – rukovodioca.

      Za obavljeni rad snosi licnu odgovornost, dok racun daje direktno sefu i ostalim organima prema hijerarhiji na nivou Opstine.

     Uslovi:

    -   Srednja skolska sprema

     -   Zahteva se relevantno radno iskustvo

     -   Dobro upoznavanje radova na kompjuter 

Koeficienat: 5 

Dugotrajnost ugovora: Prema zakonu o Civilnoj Sluzbi Kosova ( sprovodi se probni period od 3 meseca u skladu sa Adm. Uredbom br. MJU/UACS 2003/03).

Svaki kandidat-kinja ( aplikanat) za gorenavedeni polozaj treba da kompletira i dostavlja dokumentaciju kao: 

Popunjenu aplikaciju

Dokumentaciju ili konfirmaciju u pismenom obliku za ispunjavanje uslove konkursa.

Dokumentaciju o obrazovnoj i strucnoj kualifikaciju, i

Dodatnu dokumentaciju( dopunsku) u vezi sa uslovima ili preferencama itd.

            Svi kandidati koji ulaze u uzu listu, za datum odrzavanja intervju obavestavaju se blagovremeno i intervjuisanje i bicu intervjuisani od strane komisije za intervju.

            Aplikacije primaju i popunjene dostavljaju se Centralnoj arhivi Opstine Gnjilana, odnosno u kancelariji za Odnose sa Javnoscu – sluzba za gradjane pri objektu Izvrsnog Organa.

Rok aplikovanja je 15 dana, od dana javnog objavljivanja u novini i u ostalim sredstvima informisanja.

Civilna Sluzba Kosova, ocekuje aplikacije svih zajednica na Kosovu.                                       

 Data: 13.06.2008


    bredhi i vitit tė ri 2009