Konkurs: Rukovodioc osoblja

 

Na osnovu zakona o Civilnoj Sluzbi Kosova, 2001/36, Aministrativne Uredbe 2003/2, clana 66.3 Zakona o Lokalnoj Samoupravi br.03/L-040, clan 93.1 Statuta Opstine Gnjilane i clana 2 tacka (a) Administrativne Uredbe Br.MJU/UACS 2003/01, procedure rekrutisanja, Predsednik Opstine donosi oluku da objavi:

 
K O N K U R S  
RADNO MESTO: RUKOVODIOC OSOBLJA
NADZORNIK: PREDSEDNIK OPSTINE 
Kraci opis poslova:
 
 • Koordinira i vrsi nadzor poslova i aktivnosti koje se odnose sa menadjiranjem osoblja u vezi sa pravima, zadacima i odogovrnostima u sprovodjenje radnih zadataka i koda ponasanja osoblja kao i funkcionisanje bez smetnje;
 • Odogvoran je da sprovodi zakon o Civilnoj sluzbi i drugih podzakonskih akata koji se odnosi sa Civilnim usluziteljima ;
 • Savetuje i pomade direktore uprava u vezi sa procenjivanjem njenih stafa osoblja ;
 • Vrsi nadzor preko kancelarije osoblja stavu osoblja po upravama ;
 • U saradnju sa direktorima uprava sastavlja plan rada za potrebe katrova (ljudskih resursa) uprava ;
 • U saradnju sa direktorima uprava sastavlja plan za trening stafa osoblja po Opstinskim Upravama;
 • Prati procedure Autoriteta zaposljavanja i obezbedjuje da navedene budu u skladu sa ZCOS ;
 • Prati sastavljenje ugovora rada u Kancelariji Osoblja i njihovo zbrinjavanje ;
 •  Obavlja i druge postove u okviru svoje kfalifikacije prema zahtevu Predsednika Opstine;
 • O radu i njenih delovanja blagovremeno obavestava i izvestava Predsednika Opstine. 
Uslovi:
· Visoka strucna sprema – Pravni Fakultet ( cetiri godine);
· Tri godine radno iskustvo u profesiji i radove slicne prirode;
· Poznavaje zakonodavstva u vezi sa menadjiranjem stafa i osoblja
· Dobro poznavanje radova na kompjuteru ;
· Poznavanje i licne sposobnosti za rad na kontinuitetan nacin sa jednim multietnickim drustvom;
· Dobre , dokazivane, analiticke i konceptualne sposobnosti - u pismenom obliku i komuniciranje;
· Dokazivane sposobnosti za samuiniciativu i organizovanje;
· Dokazivane sposobnosti za slobodno i kolegialno komuniciranje ;
· Sposobnosti radi ostvarivanja dobrih odnosa u radu i medjulicnih odnosa;
 
Koeficienat : 16
Dugotrajnost ugovora: Prema Zakonu o Civilnoj Sluzbi Kosova (sprovodi se probni period od tri meseca u skladu Administrativne Uredbe Br. MJU/UACS 2003/03)
 
Svaki kandidat ( aplikanat), za gore navedeni polozaj treba da kompletira i dostavlja dokumentaciju kao :
 
 • Popunjenu aplikaciju ;
 • CV( licni podaci)
 • Dokumentaciju o obrazovnom , strucnom kvalifikacijom, i iskustva
 • Dodatnu (dopunsku)Dokumentaciju kao sto su preporuke i moguce reference kandidata 
Svi kandidati koji ulaze u uzu listu, za datum odrzavanja intervjua bice obavesteni blagovremeno i bice intervjuisani od komisije za intervju.
 
  Aplikacije primaju se i popunjene dostavljaju se u Centralnoj Arhivi Opstine Gnjilane, odnosno u Kancelariji za odnose sa javnoscu – Sluba za gradjane pri objekta Izvrsnog Organa.
 
Rok aplikovanja je 15 dana, od dana objavljivanja u novinama i u ostalim sredstvima informisanja.
 
 Civilna Sluzba Kosova, ocekuje aplikacije svih Zajednica na Kosovu.
 
 
               Predsednik Opstine
                 /Qemajl Mustafa/  


Data: 12.12.2008


  bredhi i vitit tė ri 2009