Interni konkurs

 

 

                                                                                          
                                                                                                                                            
Republika e Kosovës                                                                        Komuna e Gjilanit
Republika Kosova                                                                             Opština Gnjilane
Republic of Kosovo                                                                           Municipal Gjilan
 
Na osnovu Zakona o Civilnoj Sluzbi Republike Kosova, br.03/L-149, clana 11, stav 1, clana 12, stav 1, podstav 1.1 kao i clana 15, stav 1 Pravilnika o procedurama regrutovanja, Predsednik Opstine u koordinaciji sa Jedinicom za osoblje, objavljuje:
 
 
INTERNI KONKURS
 
(samo za Civilne sluzbenike unutar Civilne sluzbe u okviru Opstinske Administracije)
 
UPRAVA ZA ZASTITU I SPASAVANJE
 
SEKTOR/ Jedinica-Sluzba vatrogasaca
 
Funkcija/Titula polozaja: Zamenik komandanta stanice Sluzbe vatrogasaca i spasavanja
 
Koeficijenat : 7
 
Vrsta imenovanja: U KARIJERI
 
Dugotrajnost: na neodredjeno vreme
 
Puni raspored : 40 casa u nedelji
 
Zadaci i odgovornosti:
-          rukovodi operativne poslove
-          zamenjuje komandanta
-          sastavlja raspored osoblja u promene
-          ucestvuje, rukovodi akciji gasenja pozara i asistira na druge elementarne nepogode
-          posecuje promene u slobodno radno vreme i predlAaze mere spremnosti
-          prisutan je u toku primopredaje duznosti
-          daje doprinos u programima spremnosti i nagovestavanja kao sto su informacije i obrazovanje javnosti u opste na preventivi pozara
-          stara se o regularnosti i odrzavanju srestva opreme vatrogasaca i rokova u vezi njene stabilnosti
-          stara se za troskove goriva, ulja i dr.oprema koja se racunaju kao inventar
-          stara se za osposobljavanje vatrogasaca kao i za njihovo ucestvovanje u takmicenjima kao i u drugim delokrugovima koja su interesu SVS
-          stara se za odrzavanje vozila vatrogasaca
-          stara se za odrzavanje vatrogasne stanice
-          ucestvuje u svim vrstama emergencija i na izvrsenju aktivnosti
 
Uslovi zaposljavanja:
-          visoka strucna sprema
-          da ima zavrsen profesionalni ispit za sefa vatrogasca ili instruktora
-          da ima 5 god. Radno iskustvo u SVS od kojih dve godine kao rukovodioc smene
-          Uverenje o zavrsenom kursa menadjiranja prve linije
-          Odlicno poznavanje rada na kompjuteru
-          Preferira se poznavanje engleskog jezika
 
Da poseduje znanje i strucne sposobnosti za rad na kontinuitetan nacin sa jednom multietnickom drustvu.
 
Dostavljene aplikacije nakon predvidjenog roka ne primaju se i nepotpune aplikacije odbacuju se. Svaki kandidat (aplikanat) o gore navedenom polozaju treba da kompletira i dostavlja sledecu dokumentaciju:
  1. dokaz skolske kvalifikacije
  2. dokaz o radno iskustvo
  3. papire-preporuke
  4. kopije dva uzastopnih poslednjih izvestaja procenjivanje rada
  5. dokumenat identifikacije
 
Svi kandidati koji ulaze u uzu listu, za datum odrzavanja intervjuisanja bice obavesteni blagovremeno i intervjuisani od strane komisije za intevjuisanje.
 
Aplikacije uzimaju i popunjene dostavljaju se u Centralnoj arhivi Opstine Gnjilane, odnosno u Centru za sluzbe gradjana.
 
Rok aplikovanja je 15 dana od dana javnog objavljivanja u oglasnim tablama pri objektima Opstinske Administracije i u drugim srestvima informisanja.
 
Civilna Sluzba Kosova, pruza jednake mogucnosti zaposljavanje za sve gradjane Republike Kosova i ocekuje aplikacije od strane svih osoba muskog i zenskog pola od svih zajednica na Kosovu.


Data: 08.02.2011