Konkurs za prijem kontolora na projektu popisa stanovnistva

 

 

 
  REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
 
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------              
 
 
Objavljuje
 
KONKURS ZA PRIJEM KONTROLORA NA PROJEKTU POPISA STANOVNIŠTVA, NA KOSOVU
Kriterijumi :
Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju dole navedene kriterijume mogu da konkurišu za posao kontrolora na projektu popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu :
 1. Da je stanovnik Kosova, i da podnese dokaz o identitetu
 2. Da uživa dobru reputaciju i da nije pod istragom
 3. Da ima univerzitetsku kvalifikaciju ili višu školu, ovi kriterijumi ne važe za osobe koje imaju iskustvo u statističkom polju/službi
 4. Da je stanovnik opštine u kojoj je određen najveći deo zadataka
 5. Da ima sposobnosti da govori i razume normalan razgovor na najmanje jednom jeziku koji se traže u konkursu (molimo vas navedite jezike koje govorite)
 6. Da je spreman da učestvuje u obukama i da ima sposobnosti za obučavanja i kontrolu rada popisivača.
 7. Da je slobodan od svakog obaveznog posla za ceo period određen za popis
 8. Da poseduje mobilni telefon , poželjno posedovanje vozačke dozvole
 9. Da je spreman da radi prekovremeno, da radi i vikend danima
 
Neće se razmotriti aplikacije kandidata koji su:
 • Angažovani u aktivnostima političkih stranaka tokom obavljanja zadatka u popisu stanovništva u periodu od 24 sata.
 • Zaposleni kao poreznik, poreski kontrolor ili službeno lice za sprovođenje zakona
Zadaci i odgovornosti
Kandidati koji će se izabrati da rade kao kontrolori u Kancelariji za popis, će biti obučeni od strane njihovih nadzornika. Potom, nadzornici će biti oni koji će držati obuku za popisivače koji će biti pod njihovom odgovornošću, takođe kontrolori će pomoći popisivačima u prikupljanju podataka i obezbediće za upravitelja/nadzornika popunjene i kontrolisane upitnike.
 
Još, vi treba da ste na raspolaganje najmanje 10 dana nakon završetka popisa ( procenjen dan završetka vašeg zadatka je 25 April 2011).
Vi ćete, takođe, biti odgovorni za kontrolu kvaliteta obavljenog rada popisivača.
 
Blagovremena spremnost i tačnost su od velikog značaja za rad kontrolora, za ispunjavanje standarda popisa. Takođe, u nizu vaših zadataka, je i to, da ćete vi ponovo intervjuisati neka od domaćinstava da biste se uverili da su popisivači upisali i popunili odgovore tačno.
Trajanje rada
 
Zapošljavanje će trajati 1.5 meseci od 10 Marta-25 Aprila 2011
Posao, sati i plaćanje
Dnevni radni raspored popisa je od 08:00 do 20:00 sata. Redovno tokom procesa popisa, vi treba da radite do kasno u cilju prikupljanja i provere radnog dana popisivača. Da bi ispunili rokove, vaši popisivači bi trebalo da budu na raspolaganju da rade kada lica koja će se popisati su kod kuće. Da ste spremni da budete zauzeti / odgovorni posebno vikendom.
 
Vi ćete biti isplaćeni na osnovu izvršenih poslova koje pokrivate za taj period. Uplate pokrivaju vaš obuku, obuku koju ćete vi držati za popisivače, posao kontrole tokom popisa i period posle popisa- kontrolu upitnika i sastavljanje sumarnih obrazaca. Vi ćete, takođe, dobiti nadoknadu za putne troškove.
Osnova mesečne plate biće u iznosu od 400 evra.
Obuka
Vas će obučavati vaš upravitelj za 5 dana (od 14. do 18. marta 2011) i obuka će biti u vašoj opštini. Od 21. do 25. marta 2011, zajedno sa 3-4 drugih kontrolora i uz pomoć državnih instruktora, vi ćete da obučavate grupu od oko 25 popisivača.
Dva dana pre početka popisa (29-30 marta 2011), vi ćete osigurati praktičnu obuku u vašem predodređenom regionu za vaše popisivače koji su vam određeni (6 osoba). Za sada, takođe ćete pomoći vašim popisivačima kako tumačiti i ažurirati mape njihove teritorije. Tokom obuke od strane upravitelja, vi čete se snabdevati sa uputstvom, mapom određene teritorije/područja, i drugim dopisnim materijalom.
 
Procedure apliciranja
Aplikacije se mogu preuzeti/skinuti sa  web stranice ZSK-a, link:
htt://.www. esk.ks-gov.net kod veze  rekos2011 ili u zgradi skupštine opštine Gnjilana, Centar za Usluge Gradana, zgrada bivseg Bankos-a.
Konkurs je otvoren do dana 18.02.2011 god.
Aplikacije se predaju u zgradama skupština opština
Opština Gnjilana
Opštinska popisna komisija Gnjilana
Adresa: zgrada bivseg Bankos-a.
Opštinska popisna komisija je poslodavac sa jednakim mogučnostima.


Data: 08.02.2011