Konkurs GCPM

 

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS

REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO

KOMUNA E GJILANIT

OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN  BELEDIYESI 

Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale

Adresa:Rr .Isa Boletini  pn. tel.; +381 (0)280 23 603 ,e-mail :  [email protected]

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

Na osnovu clana 7, 8, 10 stav 1 podstav 2.1, Zakona o radu br: 03/L-212, Direktorat za Zdrastvo i Socialna Pitanja raspisuje: 

KONKURS 

Polozaj: / 4/ doktora medicine 

Nadzornik: Direktor GCPM 

Uslovi: 

-         Visoka Strucna sprema/VSS/ - Medicinski fakultet- opsti smer

-         Da poseduje licencu za rad

-         Da ima zavrsen pripravnicki staz

-         Da poseduje i da ima profesionalne sposobnosti za nezavisan rad u struci 

Radni ugovor: po Zakonu o Rada 

Koeficienat: 7.20 

Kraci opis poslova: nudi zdravstvene usluge iz primarne zdravstvene zastite, vrsi prgeled pacienata,usposatvlja radnu diagnozu, daje naloge za razilcite pretrage iz olbasti zdravstva, konsultuje se sa  kolegama, prati stanje pacienata, radi u GCPM, u odgovarajucim sluzbama, porodicne medicine, vrsi implementiranje programa porodicne medicine, daje savete i uputstva pacientima, predlaze i prepisuje terapiju, za svoj rad  odgovara sefu sluzbe i direktoru GCPM. 

 

Polozaj: /1/ Jedan stomatolog  specialista za zubne bolesti 

Nadzornik: Direktor GCPM.  

Uslovi: 

   -    Visoka Strucna sprema /VSS/ specializacija iz oblasti zubnih bolesti .

-         Da poseduje licencu za rad

-         Da je osposoblen za nezavistan strucni rad 

Radni ugovor: Prema Zakonu o Radu 

Koeficienat: 8.40 

Kratak opis poslova: 

Vrsi kontrolu pacijenata, ustanovljuje bolest i preduzima mere i postupke za lecenje zuba.

Vrsi i druge zdravstvene usluge iz oblasti stomatologije po potrebi i po nalogu sefa stomatoloske sluzbe. 

Kandidati  koji  konkurisu za gore navedene polozaje trebaju kompletirati i predati sledeca dokumenta: 

  1. Aplikacioni list citko popunjen
  2. Dokumentaciju o zavrsenom skolstvu i strucnom kvalifikacijom. 

Svi kandidati koji budu usli u uzu izbornu  listu bice blagovremeno upoznati i pozvace se na interviju ispred komisije. 

Praazni Aplikacioni listovi se mogu dobiti pri Kancalariji za Odnos sa Javnoscu i Gradjanske Usluge gde se i predaju posle popunjavanja. 

Vreme konkurisanja jeste petnaest (15) dana od dana objavljivanja konkursa preko novina i ostalih javnih medija.

 Data: 12.02.2011