Konkurs za prijem popisivaca

 

 

REPUBLIKA E KOSOVËS
REPUBLIKA KOSOVA/REPUBLIC OF KOSOVO
KOMUNA E GJILANIT
OPŠTINA GNJILANE/MUNICIPAL GJILAN/GILAN BELEDIYESI
Objavljuje 
KONKURS ZA PRIJEM POPISIVAČA NA PROJEKTU POPISA STANOVNIŠTVA, NA KOSOVU
Kriterijumi :
Svi zainteresovani kandidati koji ispunjavaju dole navedene kriterijume mogu da konkurišu za posao popisivača na projektu popisa stanovništva, domaćinstava i stanova na Kosovu : 
 1. Da je stanovnik Kosova, i da podnese dokaz o identitetu
 2. Da uživa dobru reputaciju i da nije pod istragom
 3. Da ima univerzitetsku kvalifikaciju ili višu školu, iskustvo u statističkom polju/službi i za određene zone da imaju završenu srednju školu
 4. Da je stanovnik opštine-naselja u kojoj je određen najveći deo zadataka
 5. Da ima sposobnosti da govori i razume normalan razgovor na najmanje jednom jeziku koji se traže u konkursu (molimo vas navedite jezike koje govorite)
 6. Da je spreman da učestvuje u obukama.
 7. Da je slobodan od svakog obaveznog posla za ceo period određen za popis
 8. Da poseduje mobilni telefon
 9.  Poželjno je posedovanje vozačke dozvole
 10. Da je spreman da radi prekovremeno, da radi i u vikend danima
 Neće se razmotriti aplikacije kandidata koji su:
 • Angažovani u aktivnostima političkih stranaka tokom obavljanja zadatka u popisu stanovništva u periodu od 24 sata.
 • Zaposleni kao poreznik, poreski kontrolor ili službeno lice za sprovođenje zakona
Zadaci i odgovornosti
Popisivače obucavaju kontrolori. Popisivač je osoba koja vrši prikupljanje podataka iz domaćinstava putem upitnika. Intervjui će se obaviti direktno sa članovima domaćinstva
Trajanje rada
Zapošljavanje će trajati 1 mesec od 20 Marta-20 Aprila 2011
Posao, sati i plaćanje
Dnevni radni raspored popisa obično se obavlja od 08:00 do 20:00. Da bi ispunili rokove, popisivači bi trebalo da budu na raspolaganju da rade i posle ovog radnog vremena kada lica koja će se popisati su kod kuće. Popisivači treba da su spremni da rade posebno u vikend danima 
Vi ćete biti isplaćeni sa platom-osnovom, u zavisnosti od raspoređenosti popisnih krugova (urbano, ruralno ili  brdovito-planinsko podr.) kao i broja popunjenih obrazaca.
Obuka
Vas će obučavati kontrolori za 5 dana (od 21. do 25. marta 2011). Mesto obuke će biti što bliže Popisnog kruga.
Tri dana pre početka popisa (29-30 marta 2011), vi ćete se upoznati izbliza sa vašim popisnim krugom, ostavit ćete informaciona pisma i brošuru u domaćinstvima. Tokom obuke od strane vaših upravitelja , dobićete popisne materijale.
Procedure apliciranja
Aplikacije se mogu preuzeti/skinuti sa web stranice ZSK-a, link: htt://.www. esk.ks-gov.net/rekos2011, na web stranicama opština kaoi u štampanom obliku ili u zgradi skupštine opštine.
Aplikacije se predaju u zgradama skupština opština.
Opština Gnjilana
Opštinska popisna komisija Gnjilana
Adresa: zgrada bivseg Bankos-a.
Konkurs je otvoren od 21 februara do 04 marta 2011.
 
Opštinska popisna komisija je poslodavac sa jednakim mogučnostima.


Data: 21.02.2011