Konkurs: Inspektor sprecavanja od pozara (3 izvrsioca)

 

Republika e Kosovës                                                       Komuna e Gjilanit

Republika Kosova                                                           Opština Gnjilane
Republic of Kosovo                                                          Municipal Gjilan
 
 
Na osnovu Zakona o Civilnoj Sluzbi Republike Kosova br.03/L-149 clana 11. stav 1. clana 12. stav 1. podstav 1.1, clana 20. stav 2 kao i clana 15 stav 1 Pravilnika o procedurama regrutovanja, predsednik opstine u koordinaciji sa Jedinicom za osoblje ponovo objavljuje:
 
K O N K U R S
 
UPRAVA ZA ZASTITU I SPASAVANJE
 
Sektor/ jedinica – Sluzba vatrogasaca
 
Funkcija /Titula polozaja: Inspektor sprecavanja od pozara (3 izvrsioca)
 
Broj Reference : 02/2011
 
Koeficijenat : 7
 
Vrsta imenovanja u karijeri
 
Dugotrajnost: sprovodi se probni period od 12 meseci uz mogucnosti produzivanja akta imenovanja.
 
Puni raspored : 40 casa u nedelji
 
Zadaci i odgovornosti:
-          Sastavlja, organizuje i upravlja planove aktivnosti prema prioritetima za sprovodjenje zakonitosti, normi i tehnickih pravila za zastitu zivota ljudi i movine od opasnosti pozara i pruza tehnicku asistenciju u ova oblast,
-          Vrsi nadzor sprovodjenje zakonskih odrtedaba za zastitu od pozara i tehnickim evropskim normima od inastitucija, preduzeca, kompaniija, agencija, subjekata i gradjana na teritoriji opstini sa posebnim akcentom kod objekata gde se skupljaju veliki broj ljudi (skole, bolnice, pozoriste, bioskopi, hoteli), objekti gde se proizvodi, preradjuje, odrrzavaju, distribiraju ili gde se vrsi trgovina opasne robe prema medjunarodnoj konvenciji.
-          Preuzima, tehnicke, edukativne i obrazovne organizatovne mere s ciljem realizovanja s ciljem nadzorstva putem inspektovanja, konrtrola objekata, impijanata, elektro energetska instalacija, grejanja iz atmosferskih praznjenja kao i srestva, opreme za detekciju i gasenje pozara,
-          Vrsi kontrolu i trazi tehnicku regularnost aktivnih srestva i opreme za zastitu od pozara,
-          Studira i daje savete, sugestije u vezi sa sprecavanja prouzrokovanja pozara izbijanja ili drugih nesreca,
-          Saradjuje sa Policijskom sluzbom, sluzbom vatrogasaca i spasavanje, lekarskim sluzbama i drugim sluzbama iz ove oblasti,
-          Drzi neposrednu vezu sa doticnim sektorom u departmanu menadjiranja emergencija
-          Vrsi razmatranje zahteva i podnetih zalbi za razne subjekti kao i iztrazivanje prouzrukovaca pozara i drugi nesreca,
-          Vrsi i druge zadatke prema potrebi u odredjenim situacijama
      
Uslovi zaposljavanja:
      - da ima profesionalnu strucnu spremu,odnosno visoku strucno spremu tehnickog    
         Profila ili slicno da ima zavrsen profesionalni ispit,u skladu Z. Br.02/L-41za Zastitu od Pozara.
      - U odsutnosti aplikanata sa VSS odnosno ViS-u, tehnickog smera, u obzir dolaze aplikanti sa SSS koji ispunjavaju i ostale predvidjene uslove konkursa.
 
      Svaki kandidat ( aplikanat)za   gore navedenih polozaj treba da kompletira i dostavlja   dokumentaciju (kopie)kao sto sledi:
 1. dokaz skolske kvalifikaciju,
 2. dokaz o radnom iskustvu,
 3. papir-preporuke,
 4. dokumenat identifikacije.
 
Aplikacije uzimaju i popunjene dostavljaju se u centralnoj arhivi Opstine Gnjilane, odnosno u
Centru za usluge gradjana.
 
Rok aplikovanja je 15 dana od dana javnog objavljivanja u novine i u drigim sredstvima informisanja.
 
Dostavljene aplikacije nakon predvidjen roka ne primaju se i nekompletirno aplikacije se odbijaju.
 
Samo izabrani kandidati u kracu listu, kontaktovace se za testiranje i intervijuisanje.  
 
Civilna Sluzba Kosova sluzi sve stanovnikie Kosova i docekuje aplikacije od zene i muskaraca svih zajednica na Kosovu.


Data: 28.02.2011